جوان - خانه
 
چرا و چگونه بدن اين همه آب در برگرفته است؟!
امتیاز: / 8

آب ، نوشيدنبنا به فرضيه هاي علمي،تمام جانوراني كه در خشكي زيست دارند در اصل موجوداتي آلي بوده اند كه زندگي و پيدايششان در دريا بوده است. مايع بدن اين موجودات نيز همه آب شور دريا بود. روزي كه اين موجودات به خشكي كوچ كردند، هنوز آب دريا در بدنشان باقي بود. همه مي دانيم كه از سويي خاك به طور طبيعي قادر نيست كه نمك قابل توجّهي پديد آورد. از سوي ديگر، نمك در آب حلّ مي شود و از اين رو زمين هاي خشك، بيشتر نمك خود را با آب باران، به رودخانه ها و اقيانوس ها مي سپارند. بنابر اين، گياهاني كه در اين گونه زمين ها مي رويند به حدّ كافي نمك دار نيستند. پس اگر حيواني بخواهد از گياهان تغذيه كند، ناچار است كه نمك بدن خود را از جاي ديگر بگيرد.

ادامه مطلب...
 
خدا کجا؟
امتیاز: / 4

 الله ، خدا

«میرداماد» فیلسوف بزرگ معاصر شیخ بهایی، رباعی زیر را گفت:

ای سرّ ره حقیقت ای کان سخا                   در مشکل این حرف، جوابی فرما

گویی که خدا بود گر هیچ نبود                      چون هیچ نبود، پس کجا بود خدا؟!

«شیخ بهایی» در پاسخ «میرداماد» رباعی زیر را گفت:

ای صاحب مسئله تو بشنو از ما                     تحقیق بدان که لامکان است خدا

خواهی که تو را کشف شود این معنی              جان در تن تو بگو کجا دارد جا؟

حسین کریمشاهی بیدگلی

المخازن، ج 1، ص 320.