۱40اسم قرآنی برای نوزادان نسخه PDF چاپ ارسال به دوست
امتیاز: / 210
بدعالی 

انتخاب اسم، بعد از تولّد هر نوزاد به طور معمول، پس از اطّلاع از صحّت و سلامتي فرزند نو رسیده و پسر يا دختر بودن وی، اهميّت ویژه ایی دارد. گاهی هم پاره اي مشكلات و اختلاف سليقه ها را نيز در پي دارد. امّا خانواده ها با مراجعه به قرآن كريم كه بالاترين راهنما و چراغ هدايت انسان هاست،  می توانند نام فرزند خود را از روي آن انتخاب كنند. از قرآن بيش از ۱3۰اسم به همراه آدرس آن گردآوري و تنظيم شده است، تا خانواده هاي محترم و جامعه قرآن دوست بتوانند با تمسك و انس با قرآن بيش از پيش از مفاهيم و مطالب انسان ساز آن ها بهره مند شوند. در ميان اسامي دختران و پسران در قرآن، اسامي زيبا و پر محتوايي مي توان يافت كه مي تواند مبنا و ملاك خوب و افتخار آميزي براي انتخاب اسم فرزندانمان باشد؛ چرا كه از جمله حقوق فرزند بر والدين آن است كه نام نيك براي او انتخاب كنند و چه منبع و مأخذي بهتر از قرآن كه نام فرزند خود را متبرك با اسامي قرآني نماييم. باشد كه همه ما مشمول شفاعت قرآن و عترت قرار گيريم و بيش از پيش در عرصه هاي مختلف از اين كتاب آسماني راه گشا و سعادت بخش بهره ببریم. اسامی استخراج شده از قرآن كريم به اين شرح است:

اسامی پسران:

ردیف

نام

نام سوره

شماره آیه

معنای نام

1

رحمان

حمد

1

بخشاینده ـ رحمت گر

2

رحیم

حمد

1

مهربان ـ بسيار رحم كننده

3

مالك

حمد

4

صاحب ـ دارنده

4

فتح‌الله

بقره

76

گشايش الهی ـ فتح و گشودن خداوند

5

محرّم

بقره

85

حرام شده ـ نام اوّلين ماه قمری ـ تحريم شده

6

رسول

بقره

87

فرستاده ـ كسی كه رسالتی را بر عهده دارد

7

جبرييل

بقره

98

نام فرشته مقرب الهی و امين وحی بر پيامبر اكرم (ص)

8

سليمان

بقره

102

نام يكی از پيامبران الهی

9

احد

بقره

102

يكی از صفات خداوند به معنی يگانه ـ واحد ـ تك

10

قدير

بقره

106

بسيار قدرتمند ـ قادر

11

ولی

بقره

107

صاحب ـ سرور ـ سرپرست ـ مولا

12

نصير

بقره

107

ياورـ ياری دهنده

13

محسن

بقره

112

نيك ـ نيكو ـ نيك كار

14

ابراهيم

بقره

125

نام يكی از پيامبران اولوا العزم الهی كه خانه خدا را بنا كرد.

15

اسماعيل

بقره

125

نام پسر حضرت ابراهيم(ع) كه مادرش هاجر می‌باشد.

16

يعقوب

بقره

132

نام يكی از پيامبران الهی و پدر حضرت يوسف(ع)

17

اسحاق

بقره

133

نام يكی از پيامبران الهی

18

رئوف

بقره

143

بسیار دل سوز، كسی كه رأفت دارد.

19

حجّت

بقره

150

دليل ـ برهان

20

شاكر

بقره

158

شكرگزار

21

غفور

بقره

173

آمرزنده، آمرزش گر

22

رمضان

بقره

185

نام يكی از ماه‌های قمری ـ ماه روزه و نزول قرآن

23

عباد

بقره

186

بندگان ـ جمع عبد

24

عزّت

بقره

206

بزرگی ـ عزّت ـ عزيز بودن

25

نعمت

بقره

211

بخشش

26

اكبر

بقره

217

بزرگ تر ـ بزرگ‌ترين

27

رحمت‌الله

بقره

218

رحمت الهی، لطف خدا

28

داوود

بقره

251

نام يكی از پيامبران الهی

29

علی

بقره

255

بلند مرتبه ـ والا

30

عظيم

بقره

255

بزرگ با عظمت

31

تراب

بقره

264

خاك

32

حميد

بقره

267

ستايش كننده، ستوده

33

حكمت

آل عمران

269

حكمت (دانش و آگاهی)

34

وهاب

آل عمران

15

بسيار بخشنده

35

رضوان

آل عمران

15

خشنودی، رضايت

36

حسن

آل عمران

37

نيكو ـ نيكويی

37

زكريا

آل عمران

37

نام يكی از پيامبران الهی

38

محراب

آل عمران

37

محل عبادت و سجده‌گاه

39

نبی

آل عمران

68

صاحب خبر ـ پيامبر

40

نعمت‌الله

آل عمران

103

نعمت خدا دادی، خدا داده

41

محمّد

آل عمران

144

آخرين پيامبر الهی ـ پسنديده ، ستايش شده

42

ايوب

نساء

163

نام يكی از پيامبران الهی ـ صبر ايوب شهرت دارد.

43

يونس

نساء

164

نام يكی از پيامبران الهی كه مدّتی در شکم ماهی بود.

44

برهان

نساء

174

دليل ـ علت

45

بشير

مائده

19

بشارت دهنده ـ كسی كه خبر شادی بدهد.

46

قادر

انعام

37

توانا

47

يوسف

انعام

84

نام يكی از پيامبران الهی و فرزند حضرت يعقوب(ع)

48

الياس

انعام

85

نام يكی از پيامبران الهی

49

صالح

اعراف

73

نام پيامبر قوم ثمود

50

ماشاءالله

اعراف

188

آنچه خدا بخواهد ـ خواست خدا

51

ايمان

توبه (برائت)

23

ايمان

52

نورالله

توبه (برائت)

32

نورالهی ـ نور خدا

53

شفيع

يونس

3

شفاعت كننده

54

ضياء

يونس

5

نور، روشنی، روشنايی

55

اصغر

يونس

61

كوچك‌تر، كوچك‌ترين

56

مجيد

هود

73

بزرگوار، تمجيد شده

57

رشيد

هود

78

صاحب عقل و خرد، رشد يافته ـ بالغ

58

سعيد

هود

105

خوش بخت، سعادت مند

59

عطاء

هود

108

بخشش، موهبت

60

غلام

يوسف

19

پسر، نوكر

61

شاهد

يوسف

26

گواه، ناظر، شاهد

62

امين

يوسف

54

كسی كه امانت را رعايت می‌كند.

63

روح‌الله

يونس

87

روح خدا، لقب حضرت عيسی(ع)

64

جبّار

ابراهيم

15

صاحب قدرت و زور، سخت گير

65

شهاب

حجر

18

نام سنگ‌های آسمانی

66

جمال

نحل

6

زيبايی

67

سبحان

اسراء

1

منزه، پاك، پاكيزه

68

شكور

اسراء

3

بسيار شكرگزار

69

منصور

اسراء

33

پيروز شده

70

خليل

اسراء

73

دوست، صفت حضرت ابراهيم(ع)

71

محمود

اسراء

79

ستايش شده ـ ستوده

72

فردوس

كهف

107

بهشت

73

عبدالله

مريم

30

بنده خدا

74

صادق

مريم

54

راست گو، درست كار

75

طه

طه

1

نامی برای پيامبر اكرم(ص) از حروف مقطّعه قرآن

76

غفار

طه

82

آمرزنده، بخشنده

77

سينا

مومنون

20

محلّ عبادت حضرت موسی(ع) ـ طور سينا

78

مصباح

نور

35

چراغ

79

هادی

فرقان

31

هدايت كننده

80

فواد

قصص

10

دل ـ قلب

81

صباح

صافات

177

صبحگاه

82

يدالله

فتح

10

دست خدا

83

متين

ذاريات

58

دارای متانت و وفار ـ سنگين و استوار

84

جلال

الرحمن

27

صاحب بزرگی و عظمت

85

حسان

الرحمن

70

نيكو ـ نيك

86

احمد

صف

6

يكی از نام‌های پيامبر اكرم(ص)

87

ودود

بروج

14

دوست ـ يار

88

حافظ

طارق

4

نگهدارنده ـ نگاهبان

89

نصرالله

نصر

1

ياری خدا

90

صمد

توحيد

2

بی‌نياز


اسامی دختران:

ردیف

نام

نام سوره

شماره آیه

معنای نام

1

دنیا

بقره

85

جهان ـ عالم ماده ـ دنيا

2

الهه، اله

بقره

133

خدا ـ معبود

3

ندا

بقره

171

صدا، ندا، نوا

4

آتنا

بقره

200

به ما بده، عطا كن به ما ـ فعل امر

5

مولود

بقره

233

تولّد يافته، متولّد

6

سكينه

بقره

248

آرامش، سكون، آرامش خاطر

7

مريم

بقره

253

نام مادر حضرت عيسی(ع)

8

طيِبه

آل عمران

38

پاك و پاكيزه

9

هدی

آل عمران

73

هدايت

10

منير

آل عمران

184

نورانی، روشن

11

مبينا

نساء

20

روشن ـ آشكار

12

ميثاق

نساء

154

عهد و پيمان

13

رضوانه

مائده

16

خوشنودی ـ رضايت

14

ملوك

مائده

20

پادشاهان، جمع ملك

15

صديقه

مائده

75

زن راستگو

16

مائده

مائده

112

غذا، سفر غذا

17

قمر

انعام

77

ماه

18

زينب

اعراف

123

زینت پدر

19

مدينه

اعراف

123

شهر

20

عشرت

اعراف

160

خوشی

21

اسماء

اعراف

180

اسم‌ها، نام ها

22

حديث

اعراف

185

گفتارـ حديث ـ سخن

23

شوكت

انفال

7

بزرگی

24

هاجر

انفال

72

هجرت كننده

25

اعظم

توبه

20

بزرگ ـ والا ـ بزرگ تر

26

فضّه

توبه

34

34 گنج ـ نقره ـ نام كنيز حضرت زهرا(س)

27

ليلا

يونس

24

شب ـ شبانه

28

كوكب

يوسف

5

خواب ـ رويا

29

رويا

يوسف

36

خواب ـ رويا

30

هما

يوسف

36

نوعی مرغ ـ آن دو نفر

31

زكيّه

كهف

76

پاك شده

32

عذرا

كهف

76

عذر معذرت

33

فردوس

كهف

107

بهشت

34

بهجت

نمل

60

شادی

35

مهين

سجده

8

مانند ماه

36

سلاله

سجده

8

تداوم نسل

37

فرح

شوری

48

شادی ـ شادمانی

38

كبری

دخان

16

بزرگ

39

محيا

جاثيه

21

زندگی ـ زندگانی

40

سيما

فتح

29

چهره ـ روی ـ صورت

41

سحر

قمر

34

سحر و جادو ـ سحر (صبح زود)

42

مرجان

الرحمن

22

نوعی جاندار دريايی

43

ياقوت

الرحمن

58

نوعی سنگ گرانقيمت

44

راضيه

حاقه

21

خوش ـ راضی ـ خوشنود

45

عاليه

حاقه

22

بلند مرتبه

46

طهورا

دهر

21

پاك ـ پاكيزه

47

ساهره

نبأ

14

زمين هموار

48

مرضيه

فجر

28

راضی ـ خوشنود شده

49

مطهرّه

بينه

2

پاك ـ پاكيزه

50

كوثر

كوثر

1

حوض و چشمه كوثر، حضرت زهرا(س)

 

حسن خسروی  /آشنايی با قرآن و عترت

منابع :

www.iqna.ir

magiran.com

 
< بعد   قبل >